Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach

Organizacja

Wprowadził: admin@icds
Data wprowadzenia: 21 | 10 | 2013
Modyfikacja: 28 | 05 | 2020
Wydrukuj

 • Dyrektor
 • Nauczyciele w tym nauczyciele specjaliści
 • Pracownicy administracji
 • Pracownicy obsługi

Szczegółowe zakresy czynności wszystkich pracowników oraz czynności dodatkowe określa Dyrektor Przedszkola. Czynności dodatkowe wynikające z charakteru pracy i potrzeb przedszkola są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych pracowników placówki.

Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
 2. Przerwa wakacyjna trwająca nie dłużej niż dwa miesiące, ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, zwany również grupą, złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań   i uzdolnień.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 5. Przedszkole jest  4- oddziałowe.
 6. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi maksymalnie 11 godzin i ustalany jest corocznie z organem prowadzącym na kolejny rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców, w tym 5 godzin bezpłatnego pobytu.
 7. Szczegółową organizację wychowania , nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez  organ prowadzący.
 8. W  arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 • liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej jest bezpłatne.
 1. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje organ prowadzący w formie uchwały organu stanowiącego
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 1. Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi potwierdzenie uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.
 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia  uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych, ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.
Skip to content