Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach

Deklaracja Dostępności

Wprowadził: admin@icds
Data wprowadzenia: 20 | 09 | 2020
Modyfikacja: 07 | 09 | 2021
Wydrukuj

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bipps.edulomianki.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • XHTML 1.0 Transitional
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)
  • oraz Section 508

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Skróty klawiaturowe:

Istnieje możliwość obsługi strony za pomocą samej klawiatury.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2013. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.06.2018r

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Sigma Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Górka , ps.lomianki@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 751-10-89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Na teren Przedszkola można wejść przez jedną furtkę od ulicy Szpitalnej, okolica furtki odgrodzona jest od ulicy słupkami i łańcuchami. Chodnik wzdłuż ogrodzenia nie ma wydzielonego pasa dla rowerów. Przy furtce przedszkolnej, po lewej stronie, na wysokości ok. 1,5m znajduje się domofon. Po naciśnięciu dzwonka, osoba uprawniona otworzy furtkę. Po przejściu ok.5m, znajdziemy się przed drzwiami wejściowymi do placówki, do których prowadzi stopień (brak podjazdu i pochylni). Po prawej stronie drzwi na wysokości ok. 1,30m znajduje się dzwonek do drzwi. Po naciśnięciu dzwonka drzwi otworzy pracownik przedszkola i udzieli wszelkich potrzebnych informacji, pomocy. Drzwi otwierane są ręcznie, szerokość drzwi wejściowych to 100cm

Całe przedszkole znajduje się na poziomie parteru, w budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępna jest tylko część korytarza blisko wejścia oraz  korytarz do gabinetu dyrektora ( szerokość 100-110cm). W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (ani on line ani na żywo).

Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W odległości 50m od przedszkola znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Skip to content